BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

BBT: Ngày 10/1/2021 Hội LVVN đã báo cáo kết quả hoạt động 2020, kế hoạch 2021 theo mẫu của Bộ Nội vụ.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

─────

 

Số:01/2021/BC- HLVVN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội , ngày 10 tháng 01 năm 2021

 

 

Kính gửi:   - Bộ Nội vụ

                                                                    - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                      - Bộ Tài chính

 

                BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020                                                                                         

                                    

 1. Về tổ chức của Hội
 2. Về hội viên:

- Tổng số hội viên: 84.0000 người.

Trong đó:

Hội viên tổ chức: 69 ( 54 Hội làm vườn cấp tỉnh + 14 tổ chức trực thuộc Hội làm vườn Việt Nam + 01 Chi nhánh Hội LVVN phía Nam).

Hội viên cá nhân: 84.000 người.

 • Số hội viên mới kết nạp trong năm: Không

Trong đó:

Hội viên tổ chức:……………………………………………………………….

Hội viên cá nhân:……………………………………………………………….

 1. b) Những người làm việc chuyên trách tại Hội: Không

Trong đó: Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao (nếu có): Không

 1. c) Số lượng các tổ chức trực thuộc Hội (trong đó làm rõ số thành lập mới trong năm báo cáo)

- Tổ chức có tư cách pháp nhân: 14 đơn vị trực thuộc  Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam gồm: Văn phòng Trung ương Hội, 10 đơn vị trực thuộc gồm:Chi nhánh Miền Nam, Báo Kinh tế Nông thôn và một số trung tâm.

- Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: 03 ( Văn phòng Hội + Ban Dự án + Ban HTQT)

- Tổ chức cơ sở thuộc Hội: 01 ( Chi nhánh phía Nam Hội LVVN)

- Văn phòng đại diện: Không

 1. d) Việc kiện toàn tổ chức Hội (tổ chức Đại hội, hội nghị thường niên; họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội, kiện toàn ban lãnh đạo, các chức danh chủ chốt…):

- Việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo Điều lệ và quy định của pháp luật: Đại Hội lần thứ 7 Hội LVVN diễn ra 2 ngày 23-24/10/2020 có gần 200 đại biểu tham dự. Đại Hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; bầu Ban Chấp hành gồm 84 người, Ban Thường vụ 23 người, Ủy ban kiểm tra 5 người, Chủ tịch Hội là PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng và 3 Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

đ) Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội (nếu có):

- Năm 2020 Hội được tặng Bằng khen của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tại Đại hội Hội LVVN tháng 10/2020: Hội đã  được  Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen; Ủy ban Trung ương MT Tổ quốc Việt Nam tặng bức trướng và Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam tặng cờ thi đua  xuất xắc.

 1. Kết quả hoạt động
 2. a) Kết quả những hoạt động của Hội:

- Công tác thông tin, tuyên truyền: Tạp chí Kinh tế Nông thôn và Nông thôn điện tử  đến cuối tháng 11/2020 đã xuất bản được 48 số (trong đó có số đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội). Trang Web của Hội với lượng truy cập bình quân khoảng 5000 lượt / ngày. Nhiều hội địa phương xuất bản ban tin quý, tháng…

             - Hoạt động tư vấn phản biện sau: Góp ý vào  Dự thảo Chiến lược phát triển Ngành trồng trọt, Chiến lược phát triển Ngành Chăn nuôi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

             - Đào tạo, tập huấn:  Văn phòng Hội ở Trung ương và các Hội LV địa phương chủ trì, phối hợp triển khai khoảng 30  lớp đào tạo, tập huấn  cho khoảng trên 800 lượt hội viên và nông dân về các quy định quản lý, kinh tế VAC; bồi dưỡng tay nghề, kỹ năng làm kinh tế, mô hình vườn mẫu, mô hình VAC giỏi…

           -Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, thâm canh vườn hàng hóa: ghép nhãn cải tạo ở Hưng Yên, Sơn La; cải tạo vườn tạp..

moo hình   

 1. b) Việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao:

- Văn phòng Hội chủ trì dự án Khuyến nông Trung ương về : “ Xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp hiệu quả, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững giai đoạn từ 2019 – 2021 tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Phú Thọ”, kinh phí hơn 5 tỷ đồng.  Lũy kế đến tháng 11/ 2020,  đã trồng mới, thâm canh, chăm sóc được 179 ha cây ăn quả các loại, hiệu quả kinh tế   tăng so với sản xuất đại trà từ 26-34%, tổ chức hội thảo, tham quan, tập huấn cho 2.300 lượt người.

 1. Tổng số kinh phí hoạt động trong năm: 200.000.000 đồng

Trong đó:

 1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ: không
 2. Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: Không
 3. Hội tự huy động từ các nguồn khác: 200.000.000 đồng.

 

 1. Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức Hội  theo Nghị quyết và Điều lệ Hội, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác;

- Thông tin, tuyên truyền chính sách, luật pháp của Nhà nước đối với kinh tế  VAC, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững... 

           - Vận động phong trào làm kinh tế VAC theo hướng nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ kết nối với thị trường, đảm bảo ATTP và phát triển bền vững, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình “Vườn hữu cơ”, “vườn mẫu”, “vườn đô thị”, “ vườn sinh thái” quy mô trang trại, hộ gia đình, vườn hộ, vườn gia đình…

- Hỗ trợ, thúc đẩy mối liên kết giữa người làm vườn với HTX, Tổ HT và doanh nghiệp; xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi sản phẩm nghề làm vườn.

- Tổng kết kinh nghiệm, xây dựng lý luận mô hình sản xuất VAC trong điều kiện mới.

- Đẩy mạnh HTQT, đặc biệt với các tổ chức phi chính phủ, hội làm vườn của các nước khu vực.

 1. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đơn vị trực thuộc phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hội làm vườn Việt nam giai đoạn 2015-2020 và xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp mới giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức, hoạt động năm 2020, Hội làm vườn Việt nam trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Tài chính ./.

                                                                                                     

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Bộ NN&PTNT;

- Bộ Tài chính;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

 đã ký

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

 • Trực tuyến: 35
 • Lượt xem theo ngày: 3652
 • Tổng truy cập: 3472248