GIẢI PHÁP PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÓ MÚI 14. Diện tích được chứng nhận sản xuất bền vững và diện tích bị suy thoái tại các tỉnh trọng điểm trồng cây có múi

BBT: Theo số liệu của Cục Trồng trọt tính đến tháng 11/2023 theo báo cáo của 19 tỉnh, tổng diện tích cây có múi chứng nhận sản xuất bền vững ( VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ còn hiệu lực) khoảng 7.632 ha; trong đó riêng chứng nhận hữu cơ khoảng 200 ha, lớn nhất là các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Tĩnh; trong khi đó tổng diện tích suy thoái là hơn 16.500 ha, nhất là tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An…

DIỆN TÍCH  ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT BỀN VỮNG VÀ DIỆN TÍCH BỊ SUY THOÁI

TẠI CÁC TỈNH TRỌNG ĐIỂM TRỒNG CÂY CÓ MÚI

( Trích Báo cáo của Cục Trồng trọt, tháng 11-2023)

Theo số liệu của Cục Trồng trọt tính đến tháng 11/2023 theo báo cáo của 19 tỉnh, tổng diện tích cây có múi được chứng nhận sản xuất bền vững ( VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ còn hiệu lực) khoảng 7.632 ha, trong đó riêng chứng nhận hữu cơ khoảng 200 ha, nhiều nhất tại các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Tĩnh; trong khi đó tổng diện tích cam suy thoái lên tới hơn 16.500 ha, nhất là tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An… 

1. Tổng diện tích cây có múi được chứng nhận sản xuất bền vững

STT

Tỉnh

Kết quả sản xuất có chứng nhận

1

Hà Giang

- Trên địa bàn tỉnh có 47 cơ sở/3.516,85 ha cam sành được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2022 các giấy chứng nhận trên đã hết hiệu lực;

- Tính đến thời điểm báo cáo mới có 06 cơ sở/266,8 ha cam thực hiện chứng nhận lại VietGAP. Trong đó: 03 cơ sở tại huyện Bắc Quang 186,8 ha (166,8 ha cam sành, 20 ha cam vàng); 03 cơ sở tại huyện Quang Bình 80 ha cam sành.

2

Tuyên Quang

Diện tích sản xuất cây có múi (cây cam, cây bưởi) theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện có 1.924,4 ha (tăng 89% so với năm 2021), đạt 12% tổng diện tích cây cam, cây bưởi đang có. Trong đó:

- Cây cam: 1.457,0 ha (33,4 ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ; 1.423,6 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP);

- Cây bưởi: 476,4 ha (52,9 ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ; 414,5 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP).

3

Yên Bái

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 302,8 ha cây ăn quả có múi tại 15 cơ sở được cấp chứng nhận VietGAP, trong đó: Cây cam 188,4 ha, cây bưởi 94,4 ha, cây chanh 20 ha;

- Chứng nhận an toàn thực phẩm: Toàn tỉnh có 3 cơ sở sản xuất cây ăn quả có múi được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với diện tích 15,2 ha, trong đó: Cây cam 6 ha, cây bưởi 2,7 ha, cây chanh 6,5 ha.

4

Phú Thọ

- Cây bưởi: diện tích áp dụng sản xuất theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) 2.862,7 ha, diện tích được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP là 251,09 ha, chứng nhận Global GAP 20 ha, chứng nhận hữu cơ 6 ha;

- Diện tích cam được cấp chứng nhận VietGAP 16 ha.

5

Sơn La

- Trên địa bàn toàn tỉnh có 226,9 ha cây ăn quả có múi được chứng nhận VietGAP (trong đó: 145,7 ha, sản lượng đạt 872 tấn trên cây cam; 81,2 ha, sản lượng đạt 632 tấn trên cây bưởi);

- Tổng diện tích cây ăn quả có múi được cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh là 12 ha trên cây bưởi.

6

Hoà Bình

Đến tháng 6/2023, diện tích cây có múi được chứng nhận ATTP, GAP, hữu cơ đạt 1.825,8 ha trong đó diện tích chứng nhận đủ điều kiện ATTP 1.110,2 ha; chứng nhận VietGAP, GlobalGAP 663,61 ha; chứng nhận hữu cơ 52 ha

7

Bắc Giang

- Cam: Diện tích cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 2.694 ha (đạt 76,7% DT cam), trong đó: diện tích được cấp giấy chứng nhận là 149 ha, diện tích còn hiệu lực là 35 ha;

- Bưởi: Diện tích bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 3.660 ha (đạt 65% DT bưởi), trong đó: diện tích được cấp giấy chứng nhận là 146 ha, diện tích còn hiệu lực là 35 ha; diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ là 10 ha.

8

Hưng Yên

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã có 47 vùng sản xuất cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi) với tổng diện tích là 648,4 ha, sản lượng khoảng 10.300 tấn quả tươi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn VietGAP

9

Thanh Hóa

Trên địa bàn tỉnh có 288 ha cây có múi được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ

10

Nghệ An

Chứng nhận VietGAP trên cây cam đạt 120 ha và trên VietGAP trên cây bưởi 50 ha

11

Hà Tĩnh

Đến nay đã có 196 cơ sở sản xuất cam được cấp chứng nhận VietGAP với diện tích 1.253ha; có khoảng 800 ha bưởi Phúc Trạch được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó đã có 36 cơ sở trồng bưởi Phúc Trạch được cấp chứng nhận VietGAP với diện tích là 221,52 ha. Có 1 cơ sở (Tổ hợp tác (THT) bưởi Phúc Trạch) với diện tích 6,5 ha được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP; có 4 cơ sở với diện tích 30 ha được cấp chứng nhận hữu cơ

12

Đồng Nai

- Hiện trên địa bàn tỉnh có 2.770 ha cây trồng các loại của tỉnh đạt chứng nhận GAP, tăng 717 ha so năm 2022, trong đó cây có múi là 377,46 ha;

- Chứng nhận hữu cơ đạt 12,2 ha trên các loại cây trồng, trong đó cây có múi là 0,9 ha.

13

Tiền Giang

Toàn tỉnh có 123,2 ha cây có múi được chứng nhận VietGAP (dự kiến 10 ha bưởi sẽ được cấp giấy chứng nhận VietGAP vào tháng 10 năm 2023), ước sản lượng 2.139 tấn/năm, trong đó:

- Bưởi: 85,5 ha, sản lượng 1.424 tấn/năm;

- Cam: 37,7 ha, sản lượng 715 tấn/năm.

14

Bến Tre

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng gần 100 ha bưởi da xanh đạt chứng nhận VietGAP (trên tổng diện tích khoảng 8.000 ha)

15

Vĩnh Long

Chứng nhận VietGAP: khoảng 180 ha cam sành; trên bưởi là: 85ha (Năm roi 50 ha, Da xanh 35 ha)

16

Đồng Tháp

Diện tích cây có múi được chứng nhận VietGAP lũy kế đến tháng 8/2023 là 26,0 ha.

17

Trà Vinh

Sản xuất đạt chứng nhận VietGAP cây có múi là 220,9 ha (bưởi 127,4 ha; cam sành 75,5 ha; quýt đường 18 ha).

18

Hậu Giang

- Cây Bưởi: Diện tích GlobalGAP là 03 ha, sản lượng đạt 45 tấn/năm; VietGAP là 46,45 ha với sản lượng là 460 tấn/năm;

- Cây Chanh không hạt: diện tích VietGAP là 29,4 ha với sản lượng là 1.700 tấn/năm.

19

Sóc Trăng

Diện tích cây có múi đạt tiêu chuẩn VietGAP 173 ha (tuy nhiên đến nay các mô hình đã hết hạn chứng nhận).

 2. Tổng hợp diện tích cây có múi bị suy thoái

STT

Tỉnh

Tình hình suy thoái vườn cây có múi

1

Hà Giang

Tổng diện tích cam bị suy thoái: 3.184 ha chiếm 54,67% tổng diện tích cam với 3.797 hộ, chủ yếu là giống cam sành. Trong đó:

- Suy thoái mức độ I: 849,7 ha, chiếm 26,69%;

- Suy thoái mức độ II: 1.259,5ha, chiếm 39,56 %;

- Suy thoái mức độ III: 1.074,8 ha, chiếm 33,76%.

2

Tuyên Quang

Tổng hợp đến nay, thiệt hại do bệnh vàng lá thối rễ trên các vùng trồng cam tập trung của tỉnh (huyện Hàm Yên và huyện Chiêm Hóa) là 2.739 ha, chiếm 36,4% tổng diện tích cây cam hiện có; trong đó: 828 ha bị chết hoàn toàn, 1.911 ha bị nhiễm bệnh

3

Yên Bái

Từ 2016 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái giảm gần 1.300 ha cam, quýt (chủ yếu là cam sành, quýt sen) tại huyện Văn Chấn và huyện Lục Yên do bệnh vàng lá thối rễ gây hại

4

Sơn La

So với năm 2022 diện tích cây có múi giảm 1,83% (91 ha). Diện tích giảm chủ yếu là cây bưởi, cây cam do một số huyện phá bỏ diện tích bưởi, cam đã già cỗi, cho hiệu quả kinh tế thấp chuyển sang trồng cây khác.

Diện tích cây có múi thoái hóa hiện tại: diện tích quýt, bưởi địa phương già cỗi, năng suất thấp (khoảng 50 ha).

5

Hoà Bình

Tại vùng sản xuất cam huyện Cao Phong năm 2020 có diện tích 2.330 ha trong đó 1.813 ha giai đoạn kinh doanh nhưng đến hết năm 2022 diện tích còn 1.357 ha trong đó 1.328 ha giai đoạn kinh doanh (tổng diện tích giảm 973 ha và 485 ha diện tích kinh doanh). 50% diện tích cam thời kỳ kinh doanh tại huyện Kim Bôi phát triển kém, bị suy thoái, chất lượng quả giảm. Một số vùng trồng quýt bản địa tại huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Đà Bắc chưa được chú trọng chăm sóc, phòng trừ dịch hại nên năng suất, chất lượng quả giảm, người dân chặt bỏ chuyển sang trồng cây trồng khác.

6

Bắc Giang

Tình hình suy thoái vườn cây có múi diễn ra phức tạp làm diện tích cây có múi, nhất là diện tích trồng Cam giảm mạnh (Lục Ngạn giảm 475 ha, Lục Nam giảm 50 ha...)

7

Hưng Yên

Từ năm 2021 đến nay, đã có khoảng trên 250 ha diện tích cây có múi bị suy thoái (chủ yếu là cây cam) và cơ bản phải chặt bỏ, trồng thay thế bằng các giống cây trồng khác hoặc cây trồng cùng loại nhưng có bộ rễ khỏe hơn, chịu thâm canh tốt hơn

8

Thanh Hóa

Phá bỏ khoảng 20 ha cam (tại Triệu Sơn, Đông Sơn, Thọ Xuân) do cây không phù hợp chân đất, không đảm bảo kỹ thuật trồng, chăm sóc, vườn cây bị giảm năng suất, còi cọc, kém phát triển.

9

Nghệ An

Cam trên địa bàn có hiện tượng phá bỏ từ năm 2018 cho đến nay. Tính từ năm 2018 đến 2022, diện tích cam phá bỏ khoảng 3.650 ha, dự kiến năm 2023 chặt bỏ hơn 350 ha (diện tích cam đang bị suy thoái năm 2023 khoảng 900 ha, trong đó: diện tích cam suy thoái nhẹ 60 ha, suy thoái trung bình 490 ha và suy thoái nặng 350 ha).

10

Hà Tĩnh

- Đối với cam Chanh: Tổng diện tích khoảng 6.300 ha; diện tích cây trồng độ tuổi trên 15 năm: Chiếm khoảng 5%, cây trồng sinh trưởng kém, còi cọc, năng suất thấp;

- Đối với cam Bù Hương Sơn: Tổng diện tích khoảng 1.400 ha; diện tích cây trồng độ tuổi trên 15 năm: Chiếm khoảng 10%, cây trồng sinh trưởng kém, còi cọc, năng suất thấp; có thể phải hủy bỏ.

11

Đồng Nai

Trên địa bàn tỉnh tổng diện tích cam là 1.529 ha, có khoảng 15-20% diện tích cam bị suy thoái mức độ nhẹ, gây giảm năng suất cây trồng từ 10 – 15%

12

Tiền Giang

Tỷ lệ vườn cây có múi của tỉnh bị suy thoái chiếm khoảng 5-10% trên tổng diện tích canh tác, chủ yếu trên diện tích cây già cỗi (tương đương 500-900 ha)

13

Hậu Giang

- Đối với cây Cam: Diện tích cam ngày càng giảm mạnh, so với năm 2021 diện tích cam đã giảm 16%, diện tích cam ngày càng suy thoái;

- Đối với cây Bưởi: Thời gian qua một số diện tích bưởi da xanh bị suy thoái, ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng trái.

14

Sóc Trăng

Tổng diện tích trồng cam của tỉnh tính đến nay còn 1.560 ha; diện tích cây đang trong tình trạng suy thoái, phát triển kém trên 50% (có nguy cơ chuyển sang cây ăn trái khác trong thời gian tới).

 

Gửi ý kiến của bạn


Tin cũ hơn

Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 25
  • Lượt xem theo ngày: 569
  • Tổng truy cập: 4422929