KẾ HOẠCH phối hợp công tác giữa Cục Kinh tế hợp tác & PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 20232025

BBT: Nhằm góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ tại Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV ngày 09/10/2023 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2030, ngày 14/3/2024 Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã ban hành Kế hoạch Số: 521 /KH-KTHT-NNNT v/v Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2025, kèm theo Phụ lục các nội dung cụ thể sẽ triển khai năm 2024. 

KẾ HOẠCH

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2025

I. MỤC TIÊU

Góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ tại Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV ngày 09/10/2023 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2030 nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển hiệu quả nghề làm vườn, chuỗi giá trị nông sản Việt.

z5222873210040_1ed6e5965d8b83764b51cd73beb7bd8d (600 x 450)

Chiều 6/3/2024, Thường trực Hội có buổi làm việc với Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác & PTNT

về kế hoạch phối hợp tại Văn phòng  Hội

II. NỘI DUNG

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Hội làm vườn Việt Nam tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên quan, tập trung vào một số nội dung sau:

1. Về phối hợp xây dựng chính sách Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phản biện xã hội các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Cụ thể nhiệm vụ năm 2024 Hội làm vườn cử chuyên gia tham gia phản biện, hoàn thiện các chính sách sau đây: (i) Phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện, các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, sinh kế của người dân các vùng tái định cư trong các đề án như: Điều chỉnh, bổ sung Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tếxã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Sơn La, (Đề án 666); Đề án nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia gắn với xây dựng nông thôn mới. (ii) Nghiên cứu cơ sở xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động làng nghề; khả năng bổ sung quy định về nghề làm vườn và nghệ nhân làm vườn; (iii) Nghiên cứu, rà soát đánh giá cơ chế, chính sách thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1, dự án 3) thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đề xuất giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

2. Về truyền thông Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế hợp tác, cụ thể như sau: Gắn kết các sản phẩm truyền thông hằng năm của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Hội làm vườn Việt Nam; 2 Một số hoạt động tuyên truyền Hội làm vườn có thể phối hợp, tham gia như: - Tham gia thực hiện các hoạt động truyền thông như làm video, phóng sự, viết tin bài…. - Tăng cường vận động các Hội viên hội làm vườn, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đầu tàu trong phát triển kinh tế tại địa phương để thành lập HTX trong lĩnh vực của Hội; - Tư vấn, hỗ trợ Hội viên hội làm vườn tổ chức sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; tham gia phát triển các sản phẩm nông nghiệp, trái cây, thủy sản đạt tiêu chuẩn chất lượng thuộc các vùng nguyên liệu; - Giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; viết tin, bài về HTX, về các mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên làm vườn để tuyên truyền trên báo, tạp chí, bản tin HTX nông nghiệp.

3. Về đào tạo, tập huấn Phối hợp tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kinh tế tập thể, xóa đói giảm nghèo, đào tào nghề nông thôn, bố trí dân cư; Hội làm vườn Việt Nam có thể chủ trì, tham gia phối hợp các nhiệm vụ sau: - Tham gia xây dựng các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghề làm vườn, về phát triển nông thôn với vai trò chuyên gia. - Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghề làm vườn, về phát triển kinh tế tập thể, HTX, cộng đồng dân cư nông thôn. - Vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng về kinh tế tập thể, HTX, bố trí dân cư.

4. Về xây dựng mô hình Tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trang trại và kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế VAC cụ thể như sau: - Hội làm vườn giới thiệu các mô hình kinh tế vườn sản xuất hiệu quả để tổng kết, nhân rộng. Phối hợp tham gia xây dựng mô hình với các địa phương như vận động hội viên tham gia mô hình, phổ biến cơ chế chính sách, điều kiện cần có để triển khai mô hình… - Hướng dẫn, vận động các hội viên xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn theo các vùng thuộc Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mà Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai, cụ thể như sau: + Vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc, gồm các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La; + Vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ vùng duyên hải miền Trung, gồm các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; + Vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên, gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum; 3 + Vùng nguyên liệu lúa gạo vùng Tứ Giác Long Xuyên, gồm các tỉnh: Kiên Giang, An Giang; - Vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười, gồm các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An.

5. Về Hội nghị, diễn đàn Phối hợp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn thuộc lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cụ thể như sau: - Hội làm vườn tham gia tổ chức; là đại biểu tại các hội nghị, hội thảo kết nối, chia sẻ thông tin về các quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế hợp tác cho hội viên. - Cử các chuyên gia tham gia với vai trò diễn giả tại diễn đàn; Tham gia viết bài tham luận và trình bày tại các Hội thảo, Hội nghị… - Cung cấp danh sách các Hội viên hội làm vườn tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn…

6. Về phong trào thi đua Phối hợp tổ chức các lễ tôn vinh, khen thưởng HTX nông nghiệp, doanh nghiệp, hộ nông dân, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Tuyên truyền, giới thiệu các tổ chức, cá nhân, hội viên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm… để tuyên dương, khen thưởng. Tổ chức biểu dương, phong tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc liên quan đến nghề.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Giao các phòng chuyên môn trực thuộc Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đưa các nội dung trên vào kế hoạch hằng năm của Cục; Giao Phòng Ngành nghề nông thôn làm đầu mối, phối hợp với Vụ Kế hoạch (đơn vị thường trực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV) và của Hội Làm vườn triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất giữa các bên./.

 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI NĂM 2024 

I TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

1 Tập huấn nâng cao năng lực cho hợp tác xã, hộ nông dân (liên quan đến vùng nguyên liệu): Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Hội Làm vườn Việt Nam và các đơn vị liên quan Trường Đại học Lâm nghiệp

2 Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức làm công tác bố trí dân cư các cấp theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của TTCP (Hội làm vườn nghiên cứu, phối hợp với đơn vị thực hiện cử chuyên gia tham gia giảng dạy, chia sẻ một số nội dung về bố trí dân cư) Cục Kinh tế hợp tác và PTNT Hội làm vườn Việt Nam và các đơn vị có liên quan Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT; Trường Chính sách công và PTNT.

II TUYÊN TRUYỀN

1 Chuyên san về Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và các đơn vị liên quan Tạp chí kinh tế nông thôn - Hội làm vườn Việt Nam

III THAM GIA PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

1 Cử chuyên gia tham gia phản biện dự án khảo sát thực trạng làng nghề để làm cơ sở xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động làng nghề: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Hội làm vườn Việt Nam và các đơn vị có liên quan Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

2 Phối hợp nghiên cứu, rà soát đánh giá cơ chế, chính sách thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1, dự án 3) thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đề xuất giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Tạp chí kinh tế nông thôn - Hội làm vườn Việt Nam, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

3 Phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, cử chuyên gia tham gia phản biện về bố trí dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện: (1) Điều chỉnh, bổ sung Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng TĐC dự án thủy điện Sơn La; (2) Đề án nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam – Campuchia gắn với xây dựng nông thôn mới: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Hội làm vườn Việt Nam và các đơn vị có liên quan - Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi (Trường ĐH Thủy lợi) - Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo (Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam).

IV HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN

1 Phối hợp tổ chức Hội thảo phát triển ngành nghề nông thôn lĩnh vực sinh vật cảnh: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Hội làm vườn Việt Nam, Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh hoa Lan Việt Nam

2 Phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Luật HTX năm 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Hội làm vườn Việt Nam.

3 Phối hợp tổ chức Diễn đàn đối thoại với các hợp tác xã nông nghiệp: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Hội làm vườn Việt Nam 

4 Phối hợp  tổ chức Hội thảo thúc đẩy hợp tác xã tham gia phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Hội làm vườn Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 17
  • Lượt xem theo ngày: 231
  • Tổng truy cập: 4422591