Kế hoạch thi đua Khen thưởng năm 2021 của Hội LVVN

BBT: Tại Hội nghị BCH Hội ngày 23/4/2021 đã thông qua Kế hoạch thi đua- khen thưởng của Hội năm 2021.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số :  22a/2021 /KH-TĐKT                                  =============                                                        

                                                                                    Hà Nội, ngày 24  tháng 4 năm 2021

 

 KẾ HOẠCH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021

CỦA HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 202 và các Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Làm vườn Vườn Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế của Hội đồng thi đua- khen thưởng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Ban Chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam xây dựng Kế hoạch và phát động đợt thi đua năm 2021 trong hệ thống Hội Làm vườn Việt Nam trên phạm vi cả nước với những nội dung chủ yếu như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:
 2. Hưởng ứng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2021do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Làm vườn Việt Nam( 1986- 2021).
 3. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua và công tác xét thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và của Hội, các điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế VAC trong  toàn quốc;    
 4. Thông qua phong trào thi đua, tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các tổ chức, cá nhân hội viên trong Hội và giữa Hội với các tổ chức liên qua, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động của Hội nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII và Kế hoạch hành động của Hội năm 2021, thúc đẩy kinh tế VAC phát triển mạnh theo hướng chất lượng, an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
 5. Nội dung thi đua :

1.Thi đua giữa Hội Làm vườn Việt Nam với các đơn vị thành viên  của  UBTW Mặt trận TQVN: thực hiện theo Nghị quyết 06/ NQ - MTTW ngày 03/7/2020 của Đoàn Chủ tịch UBTWW MTTQ Việt Nam về việc đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của Đại dịch Covid- 19. Các nội dung và phương thức thi đua cụ thể theo Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế- Hội đồng thi đua – Khen thưởng  UBTWW MTTQ Việt Nam ban hành. Trọng tâm là vận động  hội viên thực hiện tốt : (1) nghĩa vụ và quyền lợi công dân trong cuộc bàu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2025; (2) nghiêm túc chấp hành các các quy định của Nhà nước về phòng chống  Đại dịch Covid – 19 và (3) huy động, tận dụng mọi cơ hội, nguồn lực để vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội.

 1. Thi đua giữa các tổ chức và hội viên trong Hội: nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội lần thứ VII,  lập thành tích chào mừng 35 năm ngày thành lập Hội. Năm 2021 tập trung vào 05 nội dung trọng tâm sau đây:  

2.1. Tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội: năm 2021 các cấp Hội từ trung ương đến cơ sở; Bán sát các quy định của Nhà nước, các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương để kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế. Căn cứ Điều lệ Hội và các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội làm vườn Việt Nam, từng đơn vị thành viên rà soát, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế của hoạt động của mình nhằm xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, năng động, hoạt động có hiệu quả.

2.2.  Đẩy mạnh hoat động thông tin, tuyên truyền,  tập huấn, phổ cập kiến thức, đào tạo nghề cho cán bộ hội và hôi viên với các nội dung thiết thực, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó chú trọng áp dụng công nghệ thông tin.

  2.3.Tăng cường liên kết, hợp tác, phối hợp giữa tổ chức chức, cá nhân  trong và ngoài Hội để tranh thủ, huy động nguồn lực, tri thức kinh nghiệm và tập trung sự chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế VAC áp dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất  tiên tiến, hiệu quả, đặc biệt  là  nhân rộng các mô hình “ vườn mẫu”, “  trang trại vườn sinh thái kết hợp du lịch”,  “ vườn hữu cơ”, vườn công nghệ 4.0” , “ vườn liên kết  theo chuỗi giá trị “. Tích cực đề xuất với cấp có thẩm quyền để chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; theo dõi, tổng kết các mô hình thực tiễn để phổ biến, nhân rộng; tư vấn, phản biện các  chiến lược, đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế VAC.

2.4.Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi kiến thức  văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị cá nhân trong và ngoài đơn vị; chủ động tổ chức hoặc tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường,  phong trào xây dựng nếp sống văn hóa  ở khu dân cư, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa…. do Mặt trận Tổ quốc và chính quyền, đoàn thể tại địa phương tổ chức;

2.5. Tích cực triển khai các phong trào thi đua do Hội Làm vườn Việt Nam và các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các câp phát động; thực hiện công tác theo dõi, sơ kết, tổng kết thi đua và bình xét khen thưởng hoặc đền xuất khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, thông suốt giữa cáctổ chức thành viên, đơn vị trược thuộc với Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam.  

III. Phương pháp tổ chức, thời gian  thực hiện:

 1. Trên cơ sở các nội dung thi đua được Ban chấp hành Hội LV Việt Nam thông qua, các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc Hội chủ động triển khai đến hội viên trong đơn vị .
 2. Thường trực Hội dự thảo các tiêu chí và thang điểm cho từng nội dung thi đua trình Ban Thường vụ Hội ban hành để các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả về Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Làm vườn Việt Nam theo đúng quy định.
 3. Các tổ chức thành viên, đơn vị trược thuộc khẩn trương kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị để hoạt động phù hợp với quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Làm vườn Việt Nam; phân công cán bộ giúp Hội đồng theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo thi đua, hướng dẫn và tập hợp hồ sơ đề nghị  khen thưởng đúng quy định, kịp thời.
 4. Thời gian thực hiện :
 • Thời gian phát động thi đua: từ tháng 4/2021 ( ngay sau Hội nghị Ban chấp hành 23/4/2021)
 • Thời gian theo dõi, đánh giá hoạt động thi đua từ 01/01/ dến 30/11/2021
 • Thời gian gửi báo cáo thi đua và đề xuất khen thưởng về Hội LV Việt Nam: trước 31/12/2021.
 • Hội tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm sau của Hội: Dự kiến trong Quý I/2022.

 

 1. Dự kiến cơ cấu khen thưởng năm 2021:
 2. Khen thưởng của Hội Làm vườn Việt Nam :
 3. Cờ thi đua Xuất sắc của Hội : Theo Quy chế thi đua khen thưởng.
 4. Bằng Khen của Hội: tặng cho các tổ chức, cá nhân hội viên có thành tích txuất sắc (đạt tiêu chí và thang điểm quy định), có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tees VAC và hoạt động của Hội.
 5. Khen thưởng của các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc Hôi LV Việt Nam: Căn cứ Luât Tthi đua khen thưởng và thực tế , các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc quy định cơ cấu, tiêu chí xét chọn các hình thức khen thưởng, động viên phù hợp.
 6. Khen cao: Các tổ chức thành viên, đơn vị trược thuộc có kế hoạch đề xuất khen cao ( Bằng khen của Thủ tưởng, Huân, Huy chương ….) gắn với tổ chức các sự kiện quan trọng cảu đơn vị trong năm 2021- 2022 cần chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đúng quy định, kịp thời.

           Ban chấp hành Hội Là vườn Việt Nam phát động và kêu gọi  các tổ chức thành viên, cán bộ, hội viên  trong toàn quốc nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2021 bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong các hoạt động của Hội, thúc đẩy phát triển kinh tế VAC phát triển mạnh, hiệu qủa, bền vững, gióp phần thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                                            

                                                                                      TM BAN CHẤP HÀNH HỘI  

                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

                                                                                               ( Đã ký)

 

                                                                                           NGUYỄN XUÂN HỒNG

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

 • Trực tuyến: 39
 • Lượt xem theo ngày: 3634
 • Tổng truy cập: 3472230