Nghị quyết v/v bổ sung 1 Phó Chủ tịch, 4 Ủy viên Ban Chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tháng 5/2023

Nghị quyết v/v bổ sung 1 Phó Chủ tịch, 4 Ủy viên Ban Chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ - Tháng 5/2023
BBT: Ngày 22/5/2023 Chủ tịch Hội Lê Quốc Doanh đã ký Nghị quyết của BCH công nhận kết quả bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch, 4 Ủy viên Ban Chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

VACVINA

------------

Số: 42 /NQ - BCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

 

Hà Nội, ngày 22  tháng 5 năm 2023

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH

Về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành,

Ủy viên Ban Thường vụ

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Làm vườn Việt Nam ( sửa đổi, bổ sung năm 2020);

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Làm Vườn Việt Nam ( sau đây gọi tắt là Hội) khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch, 04 Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), 02 Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) ngày 22/5/2023,

 

QUYẾT NGHỊ

  1. Công nhận kết quả bầu cử như sau:
  2. a) Ông Lê Thanh Tùng , Ủy viên BTV Hội - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt được bầu là Phó Chủ tịch Hội;
  3. b) Bổ sung 04 Ủy viên BCH gồm:

- Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT;

-  Ông Đặng Văn Đông - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu rau quả;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  1. c) Bổ sung 02 Ủy viên BTV gồm:

- Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  1. Chủ tịch Hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ông, Bà có tên nêu trên./.

 

Nơi nhận :                                                           

- BCH, BTV;

- Lưu VP.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

                                Lê Quốc Doanh

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập