Quyết định công nhận và phân công nhiệm vụ cho Ủy viên BCH, BTV được bầu bổ sung tháng 3/2023

Quyết định công nhận và phân công nhiệm vụ cho  Ủy viên BCH, BTV được bầu bổ sung tháng 3/2023
BBT: Ngày 22/3/2023 Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam ký Quyết định số 23/QĐ-HLV v/v công nhận và phân công nhiệm vụ cho ông Vi Hữu Cầu, ông Võ Duy Sang là Ủy viên BTV và ông Lê Luân là Ủy viên BCH mới được BCH bầu bổ sung.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

VACVINA

------------

Số:   23 /QĐ - HLV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và phân công nhiệm vụ cho

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ được bầu bổ sung

     

 CHỦ TỊCH HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM           

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Làm vườn Việt Nam ( sửa đổi, bổ sung) năm 2020;

- Căn cứ kết quả bầu bổ sung ông Vi Hữu Cầu, ông Võ Duy Sang vào BCH, BTV và ông Lê Luân vào BCH Hội LVVN khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức online của Ban Chấp hành theo tờ bản trình số 52/HLV ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam;

- Xét đề nghị của Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội làm vườn Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1: Công nhận ông Vi Hữu Cầu - Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang , ông Võ Duy Sang - Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) và ông Lê Luân - Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Phú Yên là Ủy viên BCH Hội Làm vườn Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025.

           Điều 2. Phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH, BTV mới được bầu như sau:

- Ông Vi Hữu Cầu - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang; tham mưu cho BTV, BCH các giải pháp phát triển kinh tế vườn tại vùng miền núi phía Bắc.

- Ông Võ Duy Sang - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn và Trang trại tình Thanh Hóa; tham mưu cho BTV, BCH các giải pháp phát triển kinh tế vườn tại vùng Bắc Trung Bộ.

- Ông Lê Luân - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Phú Yên: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tỉnh tỉnh Phú Yên; phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.

           Điều 3: Ông Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng, các có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.                    

 

Nơi nhận :                                                           

- Như Điều 3;                                      

- Ban Chấp hành (b/c);

- Lưu VP.

 

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyên Xuân Hồng

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập